ὁμολογοῦντες
Englishman's Concordance
ὁμολογοῦντες (homologountes) — 1 Occurrence

2 John 1:7 V-PPA-NMP
GRK: οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν
NAS: those who do not acknowledge Jesus
KJV: the world, who confess not that Jesus
INT: those who not do confess Jesus Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page