ὄναρ
Englishman's Concordance
ὄναρ (onar) — 6 Occurrences

Matthew 1:20 N
GRK: Κυρίου κατ' ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ
NAS: appeared to him in a dream, saying,
KJV: unto him in a dream, saying, Joseph,
INT: of [the] Lord in a dream appeared to him

Matthew 2:12 N
GRK: χρηματισθέντες κατ' ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι
NAS: And having been warned [by God] in a dream not to return
KJV: in a dream that they should
INT: having been divinely warned in a dream not to return

Matthew 2:13 N
GRK: φαίνεται κατ' ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ
NAS: to Joseph in a dream and said,
KJV: to Joseph in a dream, saying, Arise,
INT: appears in a dream to Joseph

Matthew 2:19 N
GRK: φαίνεται κατ' ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ
NAS: appeared in a dream to Joseph
KJV: appeareth in a dream to Joseph in
INT: appears in a dream to Joseph

Matthew 2:22 N
GRK: δὲ κατ' ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς
NAS: after being warned [by God] in a dream, he left
KJV: in a dream, he turned aside
INT: moreover in a dream he withdrew into

Matthew 27:19 N
GRK: σήμερον κατ' ὄναρ δι' αὐτόν
NAS: greatly in a dream because
KJV: this day in a dream because of him.
INT: today in a dream because of him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page