ὁμολογίαν
Englishman's Concordance
ὁμολογίαν (homologian) — 3 Occurrences

1 Timothy 6:12 N-AFS
GRK: τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν
NAS: the good confession in the presence
KJV: a good profession before
INT: the good confession before many

1 Timothy 6:13 N-AFS
GRK: τὴν καλὴν ὁμολογίαν
NAS: the good confession before
KJV: witnessed a good confession;
INT: the good confession

Hebrews 10:23 N-AFS
GRK: κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος
NAS: Let us hold fast the confession of our hope
KJV: Let us hold fast the profession of [our] faith
INT: We should hold fast to the confession of the hope

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page