ὁμολογίας
Englishman's Concordance
ὁμολογίας (homologias) — 3 Occurrences

2 Corinthians 9:13 N-GFS
GRK: ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἰς
NAS: for [your] obedience to your confession of the gospel
KJV: for your professed subjection unto
INT: submission of the confession of you to

Hebrews 3:1 N-GFS
GRK: ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Ἰησοῦν
NAS: and High Priest of our confession;
KJV: of our profession, Christ
INT: high priest of the confession of us Jesus

Hebrews 4:14 N-GFS
GRK: κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας
NAS: let us hold fast our confession.
KJV: let us hold fast [our] profession.
INT: we should hold fast the confession

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page