1 Timothy 6:13
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3853 [e]Παραγγέλλω
parangellō
I chargeV-PIA-1S
4771 [e]‹σοι›
soi
youPPro-D2S
1799 [e]ἐνώπιον
enōpion
beforePrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
God,N-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
the [One]Art-GMS
2225 [e]ζωογονοῦντος
zōogonountos
giving lifeV-PPA-GMS
3588 [e]τὰ
ta
toArt-ANP
3956 [e]πάντα
panta
all things,Adj-ANP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5547 [e]Χριστοῦ
Christou
ChristN-GMS
2424 [e]Ἰησοῦ
Iēsou
Jesus,N-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
the [One]Art-GMS
3140 [e]μαρτυρήσαντος
martyrēsantos
having testifiedV-APA-GMS
1909 [e]ἐπὶ
epi
beforePrep
4194 [e]Ποντίου
Pontiou
PontiusN-GMS
4091 [e]Πιλάτου
Pilatou
PilateN-GMS
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
2570 [e]καλὴν
kalēn
goodAdj-AFS
3671 [e]ὁμολογίαν,
homologian
confession,N-AFS





















Greek Texts
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6:13 Greek NT: Nestle 1904
παραγγέλλω ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ ζωογονοῦντος τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πειλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν,

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6:13 Greek NT: Westcott and Hort 1881
παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ζωογονοῦντος τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πειλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν,

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6:13 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ζωογονοῦντος τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πειλάτου / Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν,

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6:13 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ζῳοποιοῦντος τὰ πάντα, καὶ χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν,

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
Παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν,

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6:13 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
παραγγέλλω ἐνώπιον θεός ὁ ζωογονέω ὁ πᾶς καί Χριστός Ἰησοῦς ὁ μαρτυρέω ἐπί Πόντιος Πιλᾶτος ὁ καλός ὁμολογία

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6:13 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν,

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν

1 Timothy 6:13 Hebrew Bible
הנני מצוך נגד האלהים המחיה את כל ונגד המשיח ישוע אשר העיד ההודאה היפה לפני פנטיוס פילטוס׃

1 Timothy 6:13 Aramaic NT: Peshitta
ܡܤܗܕ ܐܢܐ ܠܟ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܡܚܐ ܟܠ ܘܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܕܐܤܗܕ ܩܕܡ ܦܢܛܝܘܤ ܦܝܠܛܘܤ ܤܗܕܘܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
I charge you in the presence of God, who gives life to all things, and of Christ Jesus, who testified the good confession before Pontius Pilate,

King James Bible
I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession;

Holman Christian Standard Bible
In the presence of God, who gives life to all, and of Christ Jesus, who gave a good confession before Pontius Pilate, I charge you
Treasury of Scripture Knowledge

give. See on ch.

1 Timothy 5:21 I charge you before God, and the Lord Jesus Christ, and the elect angels…

who quickeneth.

Deuteronomy 32:39 See now that I, even I, am he, and there is no god with me: I kill, …

1 Samuel 2:6 The LORD kills, and makes alive: he brings down to the grave, and brings up.

John 5:21,26 For as the Father raises up the dead, and vivifies them; even so …

John 14:25,26 These things have I spoken to you, being yet present with you…

John 14:6 Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life: no man …

Acts 17:25 Neither is worshipped with men's hands, as though he needed any thing, …

Revelation 21:6 And he said to me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning …

Revelation 22:1 And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, …

who before.

Matthew 27:11 And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, …

John 18:36,37 Jesus answered, My kingdom is not of this world: if my kingdom were …

John 19:11 Jesus answered, You could have no power at all against me, except …

Revelation 1:5 And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first …

Revelation 3:14 And to the angel of the church of the Laodiceans write; These things …

confession. or, profession.

Links
1 Timothy 6:131 Timothy 6:13 NIV1 Timothy 6:13 NLT1 Timothy 6:13 ESV1 Timothy 6:13 NASB1 Timothy 6:13 KJV1 Timothy 6:13 Bible Apps1 Timothy 6:13 Biblia Paralela1 Timothy 6:13 Chinese Bible1 Timothy 6:13 French Bible1 Timothy 6:13 German BibleBible Hub
1 Timothy 6:12
Top of Page
Top of Page