4194. Πόντιος (Pontios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4194. Πόντιος (Pontios) — 3 Occurrences

Luke 3:1 N-GMS
GRK: Καίσαρος ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς
NAS: Caesar, when Pontius Pilate
KJV: Caesar, Pontius Pilate
INT: Ceasar being governor Pontius Pilate

Acts 4:27 N-NMS
GRK: τε καὶ Πόντιος Πιλᾶτος σὺν
NAS: both Herod and Pontius Pilate, along
KJV: Herod, and Pontius Pilate, with
INT: both and Pontius Pilate with

1 Timothy 6:13 N-GMS
GRK: μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν
NAS: confession before Pontius Pilate,
KJV: who before Pontius Pilate witnessed
INT: having testified before Pontius Pilate the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page