πονηρὸν
Englishman's Concordance
πονηρὸν (ponēron) — 12 Occurrences

Matthew 5:11 Adj-ANS
GRK: εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ' ὑμῶν
NAS: all kinds of evil against
KJV: all manner of evil against
INT: shall say all kinds of evil against you

Luke 6:22 Adj-ANS
GRK: ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ
NAS: your name as evil, for the sake
KJV: name as evil, for the Son of man's
INT: of you as evil on account of the

Luke 6:45 Adj-ANS
GRK: προφέρει τὸ πονηρόν ἐκ γὰρ
NAS: [treasure] brings forth what is evil; for his mouth
KJV: bringeth forth that which is evil: for
INT: brings forth that which [is] evil out of indeed

Acts 18:14 Adj-NNS
GRK: ἢ ῥᾳδιούργημα πονηρόν ὦ Ἰουδαῖοι
NAS: of wrong or of vicious crime, O
KJV: matter of wrong or wicked lewdness, O
INT: or criminality evil O Jews

Acts 19:15 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ πονηρὸν εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And the evil spirit answered
KJV: And the evil spirit answered
INT: spirit evil said to them

Acts 19:16 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ πονηρὸν κατακυριεύσας ἀμφοτέρων
NAS: in whom was the evil spirit,
KJV: in whom the evil spirit was
INT: spirit evil having overpowered them all

Acts 28:21 Adj-ANS
GRK: περὶ σοῦ πονηρόν
NAS: spoken anything bad about you.
KJV: spake any harm of thee.
INT: concerning you evil

Romans 12:9 Adj-ANS
GRK: ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν κολλώμενοι τῷ
NAS: Abhor what is evil; cling
KJV: Abhor that which is evil; cleave
INT: abhorring evil cleaving

1 Corinthians 5:13 Adj-AMS
GRK: ἐξάρατε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν
NAS: REMOVE THE WICKED MAN FROM AMONG
KJV: among yourselves that wicked person.
INT: you shall put out the evil person from among yourselves

1 John 2:13 Adj-AMS
GRK: νενικήκατε τὸν πονηρόν ἔγραψα ὑμῖν
NAS: you have overcome the evil one. I have written
KJV: ye have overcome the wicked one. I write
INT: you have overcome the evil [one] I write to you

1 John 2:14 Adj-AMS
GRK: νενικήκατε τὸν πονηρόν
NAS: in you, and you have overcome the evil one.
KJV: and ye have overcome the wicked one.
INT: you have overcome the evil [one]

Revelation 16:2 Adj-NNS
GRK: κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς
NAS: a loathsome and malignant sore
KJV: a noisome and grievous sore upon
INT: evil and grievous upon the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page