4190. πονηρός (ponéros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4190. πονηρός (ponéros) — 79 Occurrences

Matthew 5:11 Adj-ANS
GRK: εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ' ὑμῶν
NAS: all kinds of evil against
KJV: all manner of evil against
INT: shall say all kinds of evil against you

Matthew 5:37 Adj-GMS
GRK: ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστίν
NAS: anything beyond these is of evil.
KJV: cometh of evil.
INT: from evil comes

Matthew 5:39 Adj-DMS
GRK: ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ ἀλλ' ὅστις
NAS: to you, do not resist an evil person; but whoever
KJV: That ye resist not evil: but whosoever
INT: to resist the evil [person] but whoever

Matthew 5:45 Adj-AMP
GRK: ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς
NAS: to rise on [the] evil and [the] good,
KJV: to rise on the evil and on the good,
INT: he causes to rise on evil and good

Matthew 6:13 Adj-GM/NS
GRK: ἀπὸ τοῦ πονηροῦ ὅτι σοῦ
NAS: but deliver us from evil. [For Yours
KJV: us from evil: For thine
INT: from evil For yours

Matthew 6:23 Adj-NMS
GRK: ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ ὅλον
NAS: your eye is bad, your whole
KJV: eye be evil, thy whole
INT: eye of you bad be all

Matthew 7:11 Adj-NMP
GRK: οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε
NAS: you then, being evil, know how to give
KJV: then, being evil, know how to give
INT: therefore you evil being know [how]

Matthew 7:17 Adj-AMP
GRK: δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ
NAS: tree bears bad fruit.
KJV: tree bringeth forth evil fruit.
INT: tree fruits bad produces

Matthew 7:18 Adj-AMP
GRK: ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν οὐδὲ
NAS: cannot produce bad fruit, nor
KJV: cannot bring forth evil fruit, neither
INT: good fruits evil to produce nor

Matthew 9:4 Adj-ANP
GRK: τί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς
NAS: are you thinking evil in your hearts?
KJV: think ye evil in your
INT: why think you evil in the

Matthew 12:34 Adj-NMP
GRK: ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες ἐκ
NAS: you, being evil, speak
KJV: can ye, being evil, speak good things?
INT: good things to speak evil being out of

Matthew 12:35 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ
NAS: what is good; and the evil man
KJV: good things: and an evil man out of
INT: and the evil man out of

Matthew 12:35 Adj-GMS
GRK: ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει
NAS: brings out of [his] evil treasure
KJV: out of the evil treasure
INT: out of his evil treasure puts forth

Matthew 12:35 Adj-ANP
GRK: θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά
NAS: treasure what is evil.
KJV: treasure bringeth forth evil things.
INT: treasure puts forth evil things

Matthew 12:39 Adj-NFS
GRK: αὐτοῖς Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς
NAS: and said to them, An evil and adulterous
KJV: unto them, An evil and
INT: to them A generation evil and adulterous

Matthew 12:45 Adj-ANP-C
GRK: ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ καὶ
NAS: spirits more wicked than itself,
KJV: also unto this wicked generation.
INT: other spirits more evil than itself and

Matthew 12:45 Adj-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ πονηρᾷ
INT: this the evil

Matthew 13:19 Adj-NMS
GRK: ἔρχεται ὁ πονηρὸς καὶ ἁρπάζει
NAS: and does not understand it, the evil [one] comes
KJV: then cometh the wicked [one], and
INT: comes the evil one and snaches away

Matthew 13:38 Adj-GMS
GRK: υἱοὶ τοῦ πονηροῦ
NAS: are the sons of the evil [one];
KJV: are the children of the wicked [one];
INT: sons of the evil [one]

Matthew 13:49 Adj-AMP
GRK: ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου
NAS: and take out the wicked from among
KJV: and sever the wicked from among
INT: will separate the evil from [the] midst

Matthew 15:19 Adj-NMP
GRK: ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί φόνοι μοιχεῖαι
NAS: come evil thoughts,
KJV: proceed evil thoughts,
INT: come forth thoughts evil murders adulteries

Matthew 16:4 Adj-NFS
GRK: Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς
NAS: An evil and adulterous generation
KJV: A wicked and adulterous
INT: A generation evil and adulterous

Matthew 18:32 Adj-VMS
GRK: αὐτῷ Δοῦλε πονηρέ πᾶσαν τὴν
NAS: said to him, 'You wicked slave,
KJV: unto him, O thou wicked servant,
INT: to him servant evil all the

Matthew 20:15 Adj-NMS
GRK: ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν ὅτι
NAS: Or is your eye envious because I am
KJV: thine eye evil, because I
INT: eye of you envious Is because

Matthew 22:10 Adj-AMP
GRK: οὓς εὗρον πονηρούς τε καὶ
NAS: both evil and good;
KJV: they found, both bad and good:
INT: as many as they found evil both and

Matthew 25:26 Adj-VMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Πονηρὲ δοῦλε καὶ
NAS: and said to him, 'You wicked, lazy
KJV: unto him, [Thou] wicked and
INT: said to him evil servant and

Mark 7:22 Adj-NMS
GRK: ἀσέλγεια ὀφθαλμὸς πονηρός βλασφημία ὑπερηφανία
KJV: lasciviousness, an evil eye,
INT: sensuality envy evil slander pride

Mark 7:23 Adj-NNP
GRK: ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται
NAS: these evil things proceed
KJV: these evil things come
INT: these evils from within go forth

Luke 3:19 Adj-GNP
GRK: ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης
NAS: of all the wicked things which
KJV: for all the evils which Herod
INT: which had done [the] evils Herod

Luke 6:22 Adj-ANS
GRK: ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ
NAS: your name as evil, for the sake
KJV: name as evil, for the Son of man's
INT: of you as evil on account of the

Luke 6:35 Adj-AMP
GRK: ἀχαρίστους καὶ πονηρούς
NAS: is kind to ungrateful and evil [men].
KJV: the unthankful and [to] the evil.
INT: ungrateful and evil

Luke 6:45 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ πονηρὸς ἐκ τοῦ
NAS: what is good; and the evil [man] out of the evil
KJV: and an evil man
INT: and the evil out of the

Luke 6:45 Adj-GMS
GRK: ἐκ τοῦ πονηροῦ προφέρει τὸ
NAS: and the evil [man] out of the evil [treasure] brings forth
KJV: man out of the evil treasure of his
INT: out of the evil brings forth that which [is]

Luke 6:45 Adj-ANS
GRK: προφέρει τὸ πονηρόν ἐκ γὰρ
NAS: [treasure] brings forth what is evil; for his mouth
KJV: bringeth forth that which is evil: for
INT: brings forth that which [is] evil out of indeed

Luke 7:21 Adj-GNP
GRK: καὶ πνευμάτων πονηρῶν καὶ τυφλοῖς
NAS: and afflictions and evil spirits;
KJV: plagues, and of evil spirits; and
INT: and spirits evil and to blind

Luke 8:2 Adj-GNP
GRK: ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν
NAS: healed of evil spirits
KJV: healed of evil spirits and
INT: from spirits evil and infirmities

Luke 11:4 Adj-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ πονηροῦ
KJV: us from evil.
INT: from evil

Luke 11:13 Adj-NMP
GRK: οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε
NAS: you then, being evil, know how to give
KJV: then, being evil, know how to give
INT: therefore you evil being know [how]

Luke 11:26 Adj-ANP-C
GRK: ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά
NAS: spirits more evil than itself,
INT: other spirits more evil than itself seven

Luke 11:29 Adj-NFS
GRK: αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν σημεῖον
NAS: generation is a wicked generation;
KJV: This is an evil generation: they seek
INT: this generation an evil is a sign

Luke 11:34 Adj-NMS
GRK: ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ καὶ
NAS: but when it is bad, your body
KJV: when [thine eye] is evil, thy body
INT: when however evil it be also

Luke 19:22 Adj-VMS
GRK: κρίνω σε πονηρὲ δοῦλε ᾔδεις
NAS: I will judge you, you worthless slave.
KJV: thee, [thou] wicked servant.
INT: I will judge you evil servant you knew

John 3:19 Adj-NNP
GRK: γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα
NAS: the Light, for their deeds were evil.
KJV: deeds were evil.
INT: indeed of them evil the works

John 7:7 Adj-NNP
GRK: ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν
NAS: of it, that its deeds are evil.
KJV: thereof are evil.
INT: works of it evil are

John 17:15 Adj-GMS
GRK: ἐκ τοῦ πονηροῦ
NAS: but to keep them from the evil [one].
KJV: them from the evil.
INT: from the evil [one]

Acts 17:5 Adj-AMP
GRK: ἄνδρας τινὰς πονηροὺς καὶ ὀχλοποιήσαντες
NAS: some wicked men
KJV: certain lewd fellows
INT: men certain evil and having collected a crowd

Acts 18:14 Adj-NNS
GRK: ἢ ῥᾳδιούργημα πονηρόν ὦ Ἰουδαῖοι
NAS: of wrong or of vicious crime, O
KJV: matter of wrong or wicked lewdness, O
INT: or criminality evil O Jews

Acts 19:12 Adj-ANP
GRK: πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι
NAS: left them and the evil spirits
KJV: them, and the evil spirits went
INT: spirits evil went out

Acts 19:13 Adj-ANP
GRK: πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα
NAS: who had the evil spirits
KJV: them which had evil spirits
INT: spirits evil the name

Acts 19:15 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ πονηρὸν εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And the evil spirit answered
KJV: And the evil spirit answered
INT: spirit evil said to them

Acts 19:16 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ πονηρὸν κατακυριεύσας ἀμφοτέρων
NAS: in whom was the evil spirit,
KJV: in whom the evil spirit was
INT: spirit evil having overpowered them all

Acts 25:18 Adj-GNP
GRK: ἐγὼ ὑπενόουν πονηρῶν
NAS: him not of such crimes as I was expecting,
INT: I supposed crimes

Acts 28:21 Adj-ANS
GRK: περὶ σοῦ πονηρόν
NAS: spoken anything bad about you.
KJV: spake any harm of thee.
INT: concerning you evil

Romans 12:9 Adj-ANS
GRK: ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν κολλώμενοι τῷ
NAS: Abhor what is evil; cling
KJV: Abhor that which is evil; cleave
INT: abhorring evil cleaving

1 Corinthians 5:13 Adj-AMS
GRK: ἐξάρατε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν
NAS: REMOVE THE WICKED MAN FROM AMONG
KJV: among yourselves that wicked person.
INT: you shall put out the evil person from among yourselves

Galatians 1:4 Adj-GMS
GRK: τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ κατὰ τὸ
NAS: present evil age,
KJV: this present evil world,
INT: of the has come presently evil according to the

Ephesians 5:16 Adj-NFP
GRK: αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν
NAS: because the days are evil.
KJV: the days are evil.
INT: the days evil are

Ephesians 6:13 Adj-DFS
GRK: ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα
NAS: to resist in the evil day,
KJV: to withstand in the evil day, and
INT: day evil and all things

Ephesians 6:16 Adj-GMS
GRK: βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα
NAS: the flaming arrows of the evil [one].
KJV: the fiery darts of the wicked.
INT: darts of the evil one flaming

Colossians 1:21 Adj-DNP
GRK: ἔργοις τοῖς πονηροῖς
NAS: in mind, [engaged] in evil deeds,
KJV: in [your] mind by wicked works, yet
INT: works evil

1 Thessalonians 5:22 Adj-GNS
GRK: παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε
NAS: from every form of evil.
KJV: all appearance of evil.
INT: every form of evil abstain

2 Thessalonians 3:2 Adj-GMP
GRK: ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων οὐ
NAS: from perverse and evil men;
KJV: unreasonable and wicked men: for
INT: perverse and evil men not

2 Thessalonians 3:3 Adj-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ πονηροῦ
NAS: and protect you from the evil [one].
KJV: keep [you] from evil.
INT: from evil

1 Timothy 6:4 Adj-NFP
GRK: βλασφημίαι ὑπόνοιαι πονηραί
NAS: abusive language, evil suspicions,
KJV: strife, railings, evil surmisings,
INT: evil speakings suspicions evil

2 Timothy 3:13 Adj-NMP
GRK: πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι
NAS: But evil men and impostors
KJV: But evil men and
INT: evil moreover men

2 Timothy 4:18 Adj-GNS
GRK: παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει
NAS: me from every evil deed,
KJV: from every evil work, and
INT: every work evil and will preserve [me]

Hebrews 3:12 Adj-NFS
GRK: ὑμῶν καρδία πονηρὰ ἀπιστίας ἐν
NAS: that there not be in any one of you an evil, unbelieving
KJV: any of you an evil heart of unbelief,
INT: of you a heart evil of unbelief in

Hebrews 10:22 Adj-GFS
GRK: ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ λελουσμένοι
NAS: sprinkled [clean] from an evil conscience
KJV: sprinkled from an evil conscience, and
INT: from a conscience evil and having been washed

James 2:4 Adj-GMP
GRK: κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν
NAS: and become judges with evil motives?
KJV: are become judges of evil thoughts?
INT: judges [having] thoughts evil

James 4:16 Adj-NFS
GRK: καύχησις τοιαύτη πονηρά ἐστιν
NAS: such boasting is evil.
KJV: rejoicing is evil.
INT: boasting such evil is

1 John 2:13 Adj-AMS
GRK: νενικήκατε τὸν πονηρόν ἔγραψα ὑμῖν
NAS: you have overcome the evil one. I have written
KJV: ye have overcome the wicked one. I write
INT: you have overcome the evil [one] I write to you

1 John 2:14 Adj-AMS
GRK: νενικήκατε τὸν πονηρόν
NAS: in you, and you have overcome the evil one.
KJV: and ye have overcome the wicked one.
INT: you have overcome the evil [one]

1 John 3:12 Adj-GMS
GRK: ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ
NAS: not as Cain, [who] was of the evil one
KJV: [who] was of that wicked one, and slew
INT: of the evil [one] was and

1 John 3:12 Adj-NNP
GRK: ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν τὰ
NAS: [who] was of the evil one and slew
KJV: works were evil, and his
INT: works of him evil were those

1 John 5:18 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται
NAS: keeps him, and the evil one does not touch
KJV: and that wicked one toucheth
INT: and the evil [one] not does touch

1 John 5:19 Adj-DMS
GRK: ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται
NAS: lies in [the power of] the evil one.
KJV: lieth in wickedness.
INT: in the evil [one] lies

2 John 1:11 Adj-DNP
GRK: αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς
NAS: participates in his evil deeds.
KJV: is partaker of his evil deeds.
INT: of him evil

3 John 1:10 Adj-DMP
GRK: ποιεῖ λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς
NAS: unjustly accusing us with wicked words;
KJV: us with malicious words: and not
INT: he does with words evil prating against us

Revelation 16:2 Adj-NNS
GRK: κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς
NAS: a loathsome and malignant sore
KJV: a noisome and grievous sore upon
INT: evil and grievous upon the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page