πονηροὶ
Englishman's Concordance
πονηροὶ (ponēroi) — 5 Occurrences

Matthew 7:11 Adj-NMP
GRK: οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε
NAS: you then, being evil, know how to give
KJV: then, being evil, know how to give
INT: therefore you evil being know [how]

Matthew 12:34 Adj-NMP
GRK: ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες ἐκ
NAS: you, being evil, speak
KJV: can ye, being evil, speak good things?
INT: good things to speak evil being out of

Matthew 15:19 Adj-NMP
GRK: ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί φόνοι μοιχεῖαι
NAS: come evil thoughts,
KJV: proceed evil thoughts,
INT: come forth thoughts evil murders adulteries

Luke 11:13 Adj-NMP
GRK: οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε
NAS: you then, being evil, know how to give
KJV: then, being evil, know how to give
INT: therefore you evil being know [how]

2 Timothy 3:13 Adj-NMP
GRK: πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι
NAS: But evil men and impostors
KJV: But evil men and
INT: evil moreover men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page