πονηρότερα
Englishman's Concordance
πονηρότερα (ponērotera) — 2 Occurrences

Matthew 12:45 Adj-ANP-C
GRK: ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ καὶ
NAS: spirits more wicked than itself,
KJV: also unto this wicked generation.
INT: other spirits more evil than itself and

Luke 11:26 Adj-ANP-C
GRK: ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά
NAS: spirits more evil than itself,
INT: other spirits more evil than itself seven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page