Matthew 18:32
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5119 [e]Τότε
tote
ThenAdv
4341 [e]προσκαλεσάμενος
proskalesamenos
having called toV-APM-NMS
846 [e]αὐτὸν
auton
him,PPro-AM3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2962 [e]κύριος
kyrios
masterN-NMS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
3004 [e]λέγει
legei
saysV-PIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to him,PPro-DM3S
1401 [e]Δοῦλε
Doule
ServantN-VMS
4190 [e]πονηρέ,
ponēre
evil,Adj-VMS
3956 [e]πᾶσαν
pasan
allAdj-AFS
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3782 [e]ὀφειλὴν
opheilēn
debtN-AFS
1565 [e]ἐκείνην
ekeinēn
thatDPro-AFS
863 [e]ἀφῆκά
aphēka
I forgaveV-AIA-1S
4771 [e]σοι,
soi
you,PPro-D2S
1893 [e]ἐπεὶ
epei
becauseConj
3870 [e]παρεκάλεσάς
parekalesas
you beggedV-AIA-2S
1473 [e]με·
me
me.PPro-A1S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:32 Greek NT: Nestle 1904
τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:32 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:32 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:32 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ, Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:32 Greek NT: Greek Orthodox Church
τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ· δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:32 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ· δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:32 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ, Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:32 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ Δοῦλε πονηρέ πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι ἐπεὶ παρεκάλεσάς με·

Matthew 18:32 Hebrew Bible
ויקרא אליו אדניו ויאמר לו אתה העבד הרע את כל החוב ההוא השמטתי לך יען אשר בקשת ממני׃

Matthew 18:32 Aramaic NT: Peshitta
ܗܝܕܝܢ ܩܪܝܗܝ ܡܪܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܥܒܕܐ ܒܝܫܐ ܗܝ ܟܠܗ ܚܘܒܬܐ ܫܒܩܬ ܠܟ ܕܒܥܝܬ ܡܢܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Then summoning him, his lord said to him, 'You wicked slave, I forgave you all that debt because you pleaded with me.

King James Bible
Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me:

Holman Christian Standard Bible
"Then, after he had summoned him, his master said to him, You wicked slave! I forgave you all that debt because you begged me.
Treasury of Scripture Knowledge

O thou.

Matthew 25:26 His lord answered and said to him, You wicked and slothful servant, …

Luke 19:22 And he said to him, Out of your own mouth will I judge you, you wicked …

Romans 3:19 Now we know that what things soever the law said, it said to them …

Links
Matthew 18:32Matthew 18:32 NIVMatthew 18:32 NLTMatthew 18:32 ESVMatthew 18:32 NASBMatthew 18:32 KJVMatthew 18:32 Bible AppsMatthew 18:32 Biblia ParalelaMatthew 18:32 Chinese BibleMatthew 18:32 French BibleMatthew 18:32 German BibleBible Hub
Matthew 18:31
Top of Page
Top of Page