Matthew 25:26
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀποκριθεὶς
apokritheis
AnsweringV-APP-NMS
1161 [e]δὲ
de
now,Conj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2962 [e]κύριος
kyrios
masterN-NMS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
3004 [e]εἶπεν
eipen
saidV-AIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to him,PPro-DM3S
4190 [e]Πονηρὲ
Ponēre
WickedAdj-VMS
1401 [e]δοῦλε
doule
servantN-VMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3636 [e]ὀκνηρέ,
oknēre
lazy!Adj-VMS
1492 [e]ᾔδεις
ēdeis
You knewV-LIA-2S
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
2325 [e]θερίζω
therizō
I reapV-PIA-1S
3699 [e]ὅπου
hopou
whereAdv
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
4687 [e]ἔσπειρα,
espeira
I sowed,V-AIA-1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4863 [e]συνάγω
synagō
gatherV-PIA-1S
3606 [e]ὅθεν
hothen
from whereConj
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
1287 [e]διεσκόρπισα;
dieskorpisa
I scattered.V-AIA-1S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:26 Greek NT: Nestle 1904
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα, καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:26 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:26 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:26 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἴπεν αὐτῷ, Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, ᾒδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα, καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:26 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ! ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα!

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:26 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:26 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα, καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:26 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα

Matthew 25:26 Hebrew Bible
ויען אדניו ויאמר אליו העבד הרע והעצל אתה ידעת כי קצר אנכי באשר לא זרעתי וכנס מאשר לא פזרתי׃

Matthew 25:26 Aramaic NT: Peshitta
ܥܢܐ ܡܪܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܥܒܕܐ ܒܝܫܐ ܘܚܒܢܢܐ ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܕܚܨܕ ܐܢܐ ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܙܪܥܬ ܘܡܟܢܫ ܐܢܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܒܕܪܬ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But his master answered and said to him, 'You wicked, lazy slave, you knew that I reap where I did not sow and gather where I scattered no seed.

King James Bible
His lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed:

Holman Christian Standard Bible
"But his master replied to him, You evil, lazy slave! If you knew that I reap where I haven't sown and gather where I haven't scattered,
Treasury of Scripture Knowledge

Thou.

Matthew 18:32 Then his lord, after that he had called him, said to him, O you wicked …

Job 15:5,6 For your mouth utters your iniquity, and you choose the tongue of the crafty…

Links
Matthew 25:26Matthew 25:26 NIVMatthew 25:26 NLTMatthew 25:26 ESVMatthew 25:26 NASBMatthew 25:26 KJVMatthew 25:26 Bible AppsMatthew 25:26 Biblia ParalelaMatthew 25:26 Chinese BibleMatthew 25:26 French BibleMatthew 25:26 German BibleBible Hub
Matthew 25:25
Top of Page
Top of Page