ὅθεν
Englishman's Concordance
ὅθεν (hothen) — 15 Occurrences

Matthew 12:44 Adv
GRK: μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον καὶ
NAS: to my house from which I came;
KJV: my house from whence I came out; and
INT: of me I will return from where I came out And

Matthew 14:7 Adv
GRK: ὅθεν μεθ' ὅρκου
NAS: so [much] that he promised
KJV: Whereupon he promised with
INT: Whereupon with oath

Matthew 25:24 Adv
GRK: καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας
NAS: and gathering where you scattered
KJV: and gathering where thou hast not
INT: and gathering from where not you did scatter

Matthew 25:26 Adv
GRK: καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα
NAS: and gather where I scattered
KJV: and gather where I have not
INT: and gather from where not I scattered

Luke 11:24 Adv
GRK: οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον
NAS: to my house from which I came.'
KJV: my house whence I came out.
INT: house of me from where I came out

Acts 14:26 Adv
GRK: εἰς Ἀντιόχειαν ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι
NAS: to Antioch, from which they had been
KJV: Antioch, from whence they had been
INT: to Antioch from where they had been committed

Acts 26:19 Adv
GRK: Ὅθεν βασιλεῦ Ἀγρίππα
NAS: So, King Agrippa,
KJV: Whereupon, O king Agrippa,
INT: Whereupon O king Agrippa

Acts 28:13 Adv
GRK: ὅθεν περιελόντες κατηντήσαμεν
NAS: From there we sailed around
KJV: And from thence we fetched a compass,
INT: from where having gone around we arrived

Hebrews 2:17 Adv
GRK: ὅθεν ὤφειλεν κατὰ
NAS: Therefore, He had to be made like
KJV: Wherefore in all things
INT: Therefore it behoved [him] in

Hebrews 3:1 Adv
GRK: Ὅθεν ἀδελφοὶ ἅγιοι
NAS: Therefore, holy brethren,
KJV: Wherefore, holy brethren,
INT: Therefore brothers holy

Hebrews 7:25 Adv
GRK: ὅθεν καὶ σώζειν
NAS: Therefore He is able also
KJV: Wherefore he is able also
INT: from where also to save

Hebrews 8:3 Adv
GRK: θυσίας καθίσταται ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν
NAS: and sacrifices; so it is necessary
KJV: sacrifices: wherefore [it is] of necessity
INT: sacrifices is appointed from where [it is] necessary to have

Hebrews 9:18 Adv
GRK: Ὅθεν οὐδὲ ἡ
NAS: Therefore even the first
KJV: Whereupon neither the first
INT: from where neither the

Hebrews 11:19 Adv
GRK: ὁ θεός ὅθεν αὐτὸν καὶ
NAS: from the dead, from which he also
KJV: the dead; from whence also
INT: God from where him also

1 John 2:18 Adv
GRK: πολλοὶ γεγόνασιν ὅθεν γινώσκομεν ὅτι
NAS: have appeared; from this we know
KJV: many antichrists; whereby we know that
INT: many have arisen from where we know that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page