1287. διασκορπίζω (diaskorpizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1287. διασκορπίζω (diaskorpizó) — 9 Occurrences

Matthew 25:24 V-AIA-2S
GRK: ὅθεν οὐ διεσκόρπισας
NAS: where you scattered no
KJV: thou hast not strawed:
INT: from where not you did scatter

Matthew 25:26 V-AIA-1S
GRK: ὅθεν οὐ διεσκόρπισα
NAS: where I scattered no
KJV: I have not strawed:
INT: from where not I scattered

Matthew 26:31 V-FIP-3P
GRK: ποιμένα καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα
NAS: OF THE FLOCK SHALL BE SCATTERED.'
KJV: of the flock shall be scattered abroad.
INT: shepherd and will be scattered the sheep

Mark 14:27 V-FIP-3P
GRK: τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται
NAS: AND THE SHEEP SHALL BE SCATTERED.'
KJV: and the sheep shall be scattered.
INT: the sheep will be scattered

Luke 1:51 V-AIA-3S
GRK: βραχίονι αὐτοῦ διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ
NAS: with His arm; He has scattered [those who were] proud
KJV: arm; he hath scattered the proud
INT: the arm of him he has scattered [the] proud in [the] thought

Luke 15:13 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν
NAS: and there he squandered his estate
KJV: and there wasted his substance
INT: and there wasted the estate

Luke 16:1 V-PPA-NMS
GRK: αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα
NAS: [manager] was reported to him as squandering his possessions.
KJV: unto him that he had wasted his goods.
INT: to him as wasting the possessions

John 11:52 V-RPM/P-ANP
GRK: θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς
NAS: of God who are scattered abroad.
KJV: of God that were scattered abroad.
INT: of God who having been scattered he might gather together into

Acts 5:37 V-AIP-3P
GRK: ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν
NAS: those who followed him were scattered.
KJV: obeyed him, were dispersed.
INT: were persuaded by him were scattered

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page