διασπαρέντες
Englishman's Concordance
διασπαρέντες (diasparentes) — 2 Occurrences

Acts 8:4 V-APP-NMP
GRK: μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον εὐαγγελιζόμενοι
NAS: those who had been scattered went about
KJV: Therefore they that were scattered abroad went every where
INT: indeed therefore had been scattered passed through proclaiming the gospel

Acts 11:19 V-APP-NMP
GRK: μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς
NAS: those who were scattered because
KJV: Now they which were scattered abroad upon
INT: indeed therefore having been scattered by the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page