διασκορπισθήσονται
Englishman's Concordance
διασκορπισθήσονται (diaskorpisthēsontai) — 2 Occurrences

Matthew 26:31 V-FIP-3P
GRK: ποιμένα καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα
NAS: OF THE FLOCK SHALL BE SCATTERED.'
KJV: of the flock shall be scattered abroad.
INT: shepherd and will be scattered the sheep

Mark 14:27 V-FIP-3P
GRK: τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται
NAS: AND THE SHEEP SHALL BE SCATTERED.'
KJV: and the sheep shall be scattered.
INT: the sheep will be scattered

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page