διεσκόρπισεν
Englishman's Concordance
διεσκόρπισεν (dieskorpisen) — 2 Occurrences

Luke 1:51 V-AIA-3S
GRK: βραχίονι αὐτοῦ διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ
NAS: with His arm; He has scattered [those who were] proud
KJV: arm; he hath scattered the proud
INT: the arm of him he has scattered [the] proud in [the] thought

Luke 15:13 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν
NAS: and there he squandered his estate
KJV: and there wasted his substance
INT: and there wasted the estate

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page