διεστείλατο
Englishman's Concordance
διεστείλατο (diesteilato) — 4 Occurrences

Matthew 16:20 V-AIA-3S
GRK: Τότε διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς
INT: Then instructed he the disciples

Mark 5:43 V-AIM-3S
GRK: καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ
NAS: And He gave them strict orders
KJV: And he charged them straitly
INT: And he instructed them much

Mark 7:36 V-AIM-3S
GRK: καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα
NAS: And He gave them orders not to tell
KJV: And he charged them that
INT: And he instructed them that

Mark 9:9 V-AIM-3S
GRK: τοῦ ὄρους διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα
NAS: from the mountain, He gave them orders not to relate
KJV: the mountain, he charged them
INT: the mountain he instructed them that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page