1291. διαστέλλομαι (diastelló)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1291. διαστέλλομαι (diastelló) — 8 Occurrences

Matthew 16:20 V-AIA-3S
GRK: Τότε διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς
INT: Then instructed he the disciples

Mark 5:43 V-AIM-3S
GRK: καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ
NAS: And He gave them strict orders
KJV: And he charged them straitly
INT: And he instructed them much

Mark 7:36 V-AIM-3S
GRK: καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα
NAS: And He gave them orders not to tell
KJV: And he charged them that
INT: And he instructed them that

Mark 7:36 V-IIM-3S
GRK: δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο αὐτοὶ μᾶλλον
NAS: And He gave them orders not to tell
KJV: he charged them,
INT: moreover he instructed them exceedingly

Mark 8:15 V-IIM-3S
GRK: καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς λέγων
NAS: And He was giving orders to them, saying,
KJV: And he charged them, saying,
INT: And he instructed them saying

Mark 9:9 V-AIM-3S
GRK: τοῦ ὄρους διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα
NAS: from the mountain, He gave them orders not to relate
KJV: the mountain, he charged them
INT: the mountain he instructed them that

Acts 15:24 V-AIM-1P
GRK: οἷς οὐ διεστειλάμεθα
NAS: to whom we gave no
KJV: we gave no [such] commandment:
INT: to whom not we gave [such] command

Hebrews 12:20 V-PPM/P-ANS
GRK: γὰρ τὸ διαστελλόμενον Κἂν θηρίον
NAS: For they could not bear the command, IF EVEN
KJV: endure that which was commanded, And if so much as
INT: indeed that [which] was commanded And if a beast

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page