Πιλάτου
Englishman's Concordance
Πιλάτου (Pilatou) — 3 Occurrences

Luke 3:1 N-GMS
GRK: ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας
NAS: when Pontius Pilate was governor
KJV: Pontius Pilate being governor
INT: being governor Pontius Pilate of Judea

Acts 3:13 N-GMS
GRK: κατὰ πρόσωπον Πιλάτου κρίναντος ἐκείνου
NAS: in the presence of Pilate, when he had decided
KJV: the presence of Pilate, when he was determined
INT: in presence of Pilate having adjudged he

1 Timothy 6:13 N-GMS
GRK: ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν
NAS: before Pontius Pilate,
KJV: before Pontius Pilate witnessed a good
INT: before Pontius Pilate the good

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page