πέπωκαν
Englishman's Concordance
πέπωκαν (pepōkan) — 1 Occurrence

Revelation 18:3 V-RIA-3P
GRK: πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ
INT: sexual immorality of her have drunk all the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page