Πιλᾶτον
Englishman's Concordance
Πιλᾶτον (Pilaton) — 7 Occurrences

Matthew 27:62 N-AMS
GRK: Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον
NAS: gathered together with Pilate,
KJV: came together unto Pilate,
INT: Pharisees before Pilate

Mark 15:5 N-AMS
GRK: θαυμάζειν τὸν Πιλᾶτον
NAS: answer; so Pilate was amazed.
KJV: nothing; so that Pilate marvelled.
INT: marveled Pilate

Mark 15:43 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο
NAS: in before Pilate, and asked
KJV: boldly unto Pilate, and craved
INT: to Pilate and asked for

Luke 23:1 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν Πιλᾶτον
NAS: up and brought Him before Pilate.
KJV: him unto Pilate.
INT: to Pilate

John 19:31 N-AMS
GRK: ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν
NAS: asked Pilate that their legs
KJV: day,) besought Pilate that their
INT: requested Pilate that might be broken

John 19:38 N-AMS
GRK: ἠρώτησεν τὸν Πιλᾶτον Ἰωσὴφ ὁ
NAS: asked Pilate that he might take
KJV: besought Pilate that
INT: asked Pilate Joseph

Acts 13:28 N-AMS
GRK: εὑρόντες ᾐτήσαντο Πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν
NAS: for [putting Him to] death, they asked Pilate that He be executed.
KJV: [in him], yet desired they Pilate that he
INT: having found they begged Pilate to put to death him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page