ὀφθαλμοῖς
Englishman's Concordance
ὀφθαλμοῖς (ophthalmois) — 7 Occurrences

Matthew 13:15 N-DMP
GRK: ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς
NAS: THEY WOULD SEE WITH THEIR EYES, HEAR
KJV: they should see with [their] eyes, and
INT: they should see with the eyes and with the

Matthew 21:42 N-DMP
GRK: θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν
NAS: AND IT IS MARVELOUS IN OUR EYES'?
KJV: in our eyes?
INT: marvelous in [the] eyes of us

Mark 12:11 N-DMP
GRK: θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν
NAS: AND IT IS MARVELOUS IN OUR EYES'?
KJV: in our eyes?
INT: marvelous in eyes of us

John 12:40 N-DMP
GRK: ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσιν
NAS: THAT THEY WOULD NOT SEE WITH THEIR EYES AND PERCEIVE
KJV: see with [their] eyes, nor
INT: they should see with the eyes and understand

Acts 28:27 N-DMP
GRK: ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς
NAS: THEY MIGHT SEE WITH THEIR EYES, AND HEAR
KJV: they should see with [their] eyes, and
INT: they should see with the eyes and with the

Hebrews 4:13 N-DMP
GRK: τετραχηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πρὸς
NAS: and laid bare to the eyes of Him with whom
KJV: and opened unto the eyes of him with
INT: laid bare to the eyes of him with

1 John 1:1 N-DMP
GRK: ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν ὃ
NAS: we have seen with our eyes, what
KJV: with our eyes, which
INT: we have seen with the eyes of us that which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page