ὀφθαλμός
Englishman's Concordance
ὀφθαλμός (ophthalmos) — 15 Occurrences

Matthew 5:29 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ
NAS: your right eye makes you stumble,
KJV: thy right eye offend thee,
INT: moreover the eye of you

Matthew 6:22 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ὀφθαλμός ἐὰν οὖν
NAS: The eye is the lamp of the body;
KJV: of the body is the eye: if therefore
INT: is the eye if therefore

Matthew 6:22 N-NMS
GRK: ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς
NAS: if your eye is clear,
KJV: therefore thine eye be single,
INT: be the eye of you clear

Matthew 6:23 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς
NAS: But if your eye is bad, your whole
KJV: if thine eye be evil,
INT: however the eye of you bad

Matthew 18:9 N-NMS
GRK: εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει
NAS: If your eye causes you to stumble,
KJV: if thine eye offend thee,
INT: if the eye of you cause to sin

Matthew 20:15 N-NMS
GRK: ἢ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός
NAS: Or is your eye envious
KJV: Is thine eye evil, because
INT: or the eye of you envious

Mark 7:22 N-NMS
GRK: δόλος ἀσέλγεια ὀφθαλμὸς πονηρός βλασφημία
NAS: sensuality, envy, slander,
KJV: an evil eye, blasphemy,
INT: deceit sensuality envy evil slander

Mark 9:47 N-NMS
GRK: ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ
NAS: If your eye causes you to stumble,
KJV: if thine eye offend thee,
INT: if the eye of you should cause to stumble

Luke 11:34 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ὀφθαλμός σου ὅταν
NAS: The eye is the lamp of your body;
KJV: of the body is the eye: therefore when
INT: is the eye of you when

Luke 11:34 N-NMS
GRK: ὅταν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς
NAS: when your eye is clear,
KJV: when thine eye is single,
INT: when the eye of you clear

1 Corinthians 2:9 N-NMS
GRK: γέγραπται Ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν
NAS: THINGS WHICH EYE HAS NOT SEEN
KJV: it is written, Eye hath not
INT: it has been written things which eye not saw

1 Corinthians 12:16 N-NMS
GRK: οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός οὐκ εἰμὶ
NAS: I am not an eye, I am
KJV: I am not the eye, I am not
INT: not I am an eye not I am

1 Corinthians 12:17 N-NMS
GRK: τὸ σῶμα ὀφθαλμός ποῦ ἡ
NAS: body were an eye, where
KJV: body [were] an eye, where
INT: the body [were] an eye where the

1 Corinthians 12:21 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ
NAS: And the eye cannot say
KJV: And the eye cannot say
INT: moreover the eye to say to the

Revelation 1:7 N-NMS
GRK: αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες
NAS: and every eye will see
KJV: and every eye shall see him,
INT: him every eye and they which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page