περίκειται
Englishman's Concordance
περίκειται (perikeitai) — 3 Occurrences

Mark 9:42 V-PIM/P-3S
GRK: μᾶλλον εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸς
NAS: millstone hung around
KJV: that a millstone were hanged about his
INT: rather if is put a millstone heavy

Luke 17:2 V-PIM/P-3S
GRK: λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν
NAS: a millstone were hung around
KJV: that a millstone were hanged about his
INT: stone of a mill is put around the

Hebrews 5:2 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν
NAS: also is beset with weakness;
KJV: also is compassed with infirmity.
INT: also himself is encompassed with weakness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page