προσεφώνησεν
Englishman's Concordance
προσεφώνησεν (prosephōnēsen) — 4 Occurrences

Luke 6:13 V-AIA-3S
GRK: ἐγένετο ἡμέρα προσεφώνησεν τοὺς μαθητὰς
NAS: came, He called His disciples
KJV: day, he called [unto him] his
INT: it became day he called to [him] the disciples

Luke 13:12 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησεν καὶ εἶπεν
NAS: saw her, He called her over and said
KJV: her, he called [her to him], and
INT: Jesus called to [her] and said

Luke 23:20 V-AIA-3S
GRK: ὁ Πιλᾶτος προσεφώνησεν αὐτοῖς θέλων
NAS: Jesus, addressed them again,
KJV: spake again to them.
INT: Pilate called to them wishing

Acts 21:40 V-AIA-3S
GRK: σιγῆς γενομένης προσεφώνησεν τῇ Ἐβραΐδι
NAS: hush, he spoke to them in the Hebrew
KJV: silence, he spake unto [them] in the Hebrew
INT: silence having taken place he spoke to [them] with the Hebrew

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page