προθέσεως
Englishman's Concordance
προθέσεως (protheseōs) — 4 Occurrences

Matthew 12:4 N-GFS
GRK: ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγον ὃ
NAS: and they ate the consecrated bread,
INT: loaves of the presentation he ate which

Mark 2:26 N-GFS
GRK: ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν οὓς
NAS: and ate the consecrated bread,
INT: bread of the presentation ate which

Luke 6:4 N-GFS
GRK: ἄρτους τῆς προθέσεως λαβὼν ἔφαγεν
NAS: and ate the consecrated bread
INT: bread of the presence having taken ate

Acts 27:13 N-GFS
GRK: δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι ἄραντες
NAS: that they had attained their purpose, they weighed anchor
KJV: that they had obtained [their] purpose, loosing
INT: having thought the purpose to have gained having weighed [anchor]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page