ῥάβδῳ
Englishman's Concordance
ῥάβδῳ (rhabdō) — 5 Occurrences

1 Corinthians 4:21 N-DFS
GRK: θέλετε ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς
NAS: Shall I come to you with a rod, or
KJV: you with a rod, or in
INT: desire you with a rod I should come to

Revelation 2:27 N-DFS
GRK: αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ ὡς
NAS: AND HE SHALL RULE THEM WITH A ROD OF IRON,
KJV: them with a rod of iron; as
INT: them with a rod iron as

Revelation 11:1 N-DFS
GRK: κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ λέγων Ἔγειρε
NAS: like a staff; and someone said,
KJV: a reed like unto a rod: and the angel
INT: a reed like a staff saying Rise

Revelation 12:5 N-DFS
GRK: ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ καὶ
NAS: the nations with a rod of iron;
KJV: nations with a rod of iron: and
INT: nations with a rod iron and

Revelation 19:15 N-DFS
GRK: αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ καὶ
NAS: and He will rule them with a rod of iron;
KJV: them with a rod of iron: and
INT: them with a rod iron and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page