4464. ῥάβδος (rhabdos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4464. ῥάβδος (rhabdos) — 12 Occurrences

Matthew 10:10 N-AFS
GRK: ὑποδήματα μηδὲ ῥάβδον ἄξιος γὰρ
NAS: or a staff; for the worker
KJV: shoes, nor yet staves: for the workman
INT: sandals nor a staff worthy [is] indeed

Mark 6:8 N-AFS
GRK: εἰ μὴ ῥάβδον μόνον μὴ
NAS: except a mere staff-- no bread,
KJV: [their] journey, save a staff only; no
INT: if not a staff only no

Luke 9:3 N-AFS
GRK: ὁδόν μήτε ῥάβδον μήτε πήραν
NAS: neither a staff, nor
KJV: neither staves, nor
INT: way neither clubs nor bag

1 Corinthians 4:21 N-DFS
GRK: θέλετε ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς
NAS: Shall I come to you with a rod, or
KJV: you with a rod, or in
INT: desire you with a rod I should come to

Hebrews 1:8 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ῥάβδος τῆς εὐθύτητος
NAS: AND THE RIGHTEOUS SCEPTER IS THE SCEPTER
KJV: and ever: a sceptre of righteousness
INT: and the sceptre of righteousness [is]

Hebrews 1:8 N-NFS
GRK: τῆς εὐθύτητος ῥάβδος τῆς βασιλείας
NAS: SCEPTER IS THE SCEPTER OF HIS KINGDOM.
KJV: of righteousness [is] the sceptre of thy
INT: of righteousness [is] the sceptre of the kingdom

Hebrews 9:4 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ
NAS: and Aaron's rod which budded,
KJV: and Aaron's rod that budded, and
INT: and the rod of Aaron

Hebrews 11:21 N-GFS
GRK: ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ
NAS: [leaning] on the top of his staff.
KJV: the top of his staff.
INT: top of the staff of him

Revelation 2:27 N-DFS
GRK: αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ ὡς
NAS: AND HE SHALL RULE THEM WITH A ROD OF IRON,
KJV: them with a rod of iron; as
INT: them with a rod iron as

Revelation 11:1 N-DFS
GRK: κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ λέγων Ἔγειρε
NAS: like a staff; and someone said,
KJV: a reed like unto a rod: and the angel
INT: a reed like a staff saying Rise

Revelation 12:5 N-DFS
GRK: ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ καὶ
NAS: the nations with a rod of iron;
KJV: nations with a rod of iron: and
INT: nations with a rod iron and

Revelation 19:15 N-DFS
GRK: αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ καὶ
NAS: and He will rule them with a rod of iron;
KJV: them with a rod of iron: and
INT: them with a rod iron and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page