ῥήματος
Englishman's Concordance
ῥήματος (rhēmatos) — 7 Occurrences

Matthew 26:75 N-GNS
GRK: Πέτρος τοῦ ῥήματος Ἰησοῦ εἰρηκότος
NAS: remembered the word which Jesus
KJV: remembered the word of Jesus,
INT: Peter the word of Jesus who had said

Luke 2:17 N-GNS
GRK: περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος
NAS: this, they made known the statement which had been told
INT: concerning the saying which had been told

Luke 9:45 N-GNS
GRK: περὶ τοῦ ῥήματος τούτου
NAS: Him about this statement.
KJV: of that saying.
INT: concerning the saying this

Luke 20:26 N-GNS
GRK: ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ ῥήματος ἐναντίον τοῦ
NAS: to catch Him in a saying in the presence
KJV: of his words before
INT: to catch him in his word before the

Luke 22:61 N-GNS
GRK: Πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου
INT: Peter the word of the Lord

Acts 11:16 N-GNS
GRK: δὲ τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου
NAS: And I remembered the word of the Lord,
KJV: remembered I the word of the Lord,
INT: moreover the word the of [the] Lord

Romans 10:17 N-GNS
GRK: ἀκοὴ διὰ ῥήματος Χριστοῦ
NAS: and hearing by the word of Christ.
KJV: hearing by the word of God.
INT: hearing by [the] word of Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page