ῥημάτων
Englishman's Concordance
ῥημάτων (rhēmatōn) — 6 Occurrences

Luke 24:8 N-GNP
GRK: ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ
NAS: And they remembered His words,
KJV: they remembered his words,
INT: they remembered the words of him

John 12:47 N-GNP
GRK: ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ
NAS: hears My sayings and does not keep
KJV: hear my words, and believe
INT: hear the words and not

Acts 5:32 N-GNP
GRK: μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων καὶ
NAS: of these things; and [so is] the Holy
KJV: of these things; and
INT: witnesses of the things these and

Hebrews 12:19 N-GNP
GRK: καὶ φωνῇ ῥημάτων ἧς οἱ
NAS: and the sound of words which
KJV: the voice of words; which
INT: and to voice of words which [voice] the [ones]

2 Peter 3:2 N-GNP
GRK: τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν
NAS: that you should remember the words spoken beforehand
KJV: That ye may be mindful of the words which were spoken before
INT: of the spoken before words by the

Jude 1:17 N-GNP
GRK: μνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρημένων
NAS: ought to remember the words that were spoken beforehand
KJV: ye the words which
INT: remember the words which have been spoken before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page