Σολομῶνος
Englishman's Concordance
Σολομῶνος (Solomōnos) — 5 Occurrences

Matthew 12:42 N-GMS
GRK: τὴν σοφίαν Σολομῶνος καὶ ἰδοὺ
NAS: the wisdom of Solomon; and behold,
KJV: the wisdom of Solomon; and,
INT: the wisdom of Solomon and behold

Matthew 12:42 N-GMS
GRK: ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε
NAS: something greater than Solomon is here.
KJV: a greater than Solomon [is] here.
INT: behold greater than Solomon here

Luke 11:31 N-GMS
GRK: τὴν σοφίαν Σολομῶνος καὶ ἰδοὺ
NAS: the wisdom of Solomon; and behold,
KJV: the wisdom of Solomon; and,
INT: the wisdom of Solomon and behold

Luke 11:31 N-GMS
GRK: ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε
NAS: something greater than Solomon is here.
KJV: a greater than Solomon [is] here.
INT: behold greater than Solomon here

John 10:23 N-GMS
GRK: στοᾷ τοῦ Σολομῶνος
NAS: in the portico of Solomon.
KJV: the temple in Solomon's porch.
INT: porch of Solomon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page