4672. Σολομών (Solomón)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4672. Σολομών (Solomón) — 12 Occurrences

Matthew 1:6 N-AMS
GRK: ἐγέννησεν τὸν Σολομῶνα ἐκ τῆς
NAS: was the father of Solomon by Bathsheba who had been the wife
KJV: the king begat Solomon of her
INT: was father of Solomon of the

Matthew 1:7 N-NMS
GRK: Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν
NAS: Solomon was the father of Rehoboam,
KJV: And Solomon begat Roboam;
INT: Solomon moreover was father of

Matthew 6:29 N-NMS
GRK: ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ
NAS: to you that not even Solomon in all
KJV: That even Solomon in all
INT: that not even Solomon in all

Matthew 12:42 N-GMS
GRK: τὴν σοφίαν Σολομῶνος καὶ ἰδοὺ
NAS: the wisdom of Solomon; and behold,
KJV: the wisdom of Solomon; and,
INT: the wisdom of Solomon and behold

Matthew 12:42 N-GMS
GRK: ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε
NAS: something greater than Solomon is here.
KJV: a greater than Solomon [is] here.
INT: behold greater than Solomon here

Luke 11:31 N-GMS
GRK: τὴν σοφίαν Σολομῶνος καὶ ἰδοὺ
NAS: the wisdom of Solomon; and behold,
KJV: the wisdom of Solomon; and,
INT: the wisdom of Solomon and behold

Luke 11:31 N-GMS
GRK: ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε
NAS: something greater than Solomon is here.
KJV: a greater than Solomon [is] here.
INT: behold greater than Solomon here

Luke 12:27 N-NMS
GRK: ὑμῖν οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ
NAS: you, not even Solomon in all
KJV: I say unto you, that Solomon in all
INT: to you Not even Solomon in all

John 10:23 N-GMS
GRK: στοᾷ τοῦ Σολομῶνος
NAS: in the portico of Solomon.
KJV: the temple in Solomon's porch.
INT: porch of Solomon

Acts 3:11 N-GMS
GRK: τῇ καλουμένῃ Σολομῶντος ἔκθαμβοι
NAS: portico of Solomon, full of amazement.
KJV: that is called Solomon's, greatly wondering.
INT: called Solomon's greatly amazed

Acts 5:12 N-GMS
GRK: τῇ Στοᾷ Σολομῶντος
NAS: with one accord in Solomon's portico.
KJV: with one accord in Solomon's porch.
INT: the porch of Solomon

Acts 7:47 N-NMS
GRK: Σολομὼν δὲ οἰκοδόμησεν
NAS: But it was Solomon who built a house
KJV: But Solomon built him
INT: Solomon however built

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page