4670. Σόδομα (Sodoma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4670. Σόδομα (Sodoma) — 10 Occurrences

Matthew 10:15 N-GNP
GRK: ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων
NAS: for [the] land of Sodom and Gomorrah
KJV: for the land of Sodom and
INT: it will be for [the] land of Sodom and of Gomorrah

Matthew 11:23 N-DNP
GRK: εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ
NAS: had occurred in Sodom which occurred
KJV: in Sodom, it would have remained
INT: if in Sodom had taken place the

Matthew 11:24 N-GNP
GRK: ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται
NAS: for the land of Sodom in [the] day
KJV: for the land of Sodom in
INT: that for [the] land of Sodom more tolerable will it be

Mark 6:11 Noun-DNP
GRK: ἀνεκτοτερον ἔσται Σοδόμοις ἤ Γομόρροις
KJV: more tolerable for Sodom and
INT: more tolerable it will be for Sodom or Gomorrah

Luke 10:12 N-DNP
GRK: ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ
NAS: in that day for Sodom than
KJV: that day for Sodom, than for that
INT: to you that for Sodom in the

Luke 17:29 N-GNP
GRK: Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων ἔβρεξεν πῦρ
NAS: went out from Sodom it rained
KJV: went out of Sodom it rained fire
INT: Lot from Sodom it rained fire

Romans 9:29 N-NNP
GRK: σπέρμα ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν
NAS: LIKE SODOM, AND WOULD HAVE RESEMBLED
KJV: as Sodoma, and
INT: a seed as Sodom anyhow we would have become

2 Peter 2:6 N-GNP
GRK: καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόρρας
NAS: the cities of Sodom and Gomorrah
KJV: the cities of Sodom and
INT: and [the] cities of Sodom and Gomorrah

Jude 1:7 N-NNP
GRK: ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα
NAS: just as Sodom and Gomorrah
KJV: Even as Sodom and Gomorrha,
INT: as Sodom and Gomorrah

Revelation 11:8 N-NNP
GRK: καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος
NAS: is called Sodom and Egypt,
KJV: spiritually is called Sodom and Egypt,
INT: is called spiritually Sodom and Egypt

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page