1006. βόσκω (boskó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1006. βόσκω (boskó) — 9 Occurrences

Matthew 8:30 V-PPM/P-NFS
GRK: χοίρων πολλῶν βοσκομένη
NAS: swine feeding at a distance
KJV: of many swine feeding.
INT: of pigs many feeding

Matthew 8:33 V-PPA-NMP
GRK: Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον καὶ
NAS: The herdsmen ran away, and went
KJV: And they that kept them fled, and
INT: Those moreover [who] fed [them] fled and

Mark 5:11 V-PPM/P-NFS
GRK: χοίρων μεγάλη βοσκομένη
NAS: of swine feeding nearby
KJV: herd of swine feeding.
INT: of pigs great feeding

Mark 5:14 V-PPA-NMP
GRK: Καὶ οἱ βόσκοντες αὐτοὺς ἔφυγον
NAS: Their herdsmen ran away and reported
KJV: And they that fed the swine fled,
INT: And those who fed them fled

Luke 8:32 V-PPM/P-NFS
GRK: χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη ἐν τῷ
NAS: swine feeding there
KJV: of many swine feeding on the mountain:
INT: of pigs many feeding in the

Luke 8:34 V-PPA-NMP
GRK: δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγονὸς
NAS: When the herdsmen saw
KJV: When they that fed [them] saw
INT: moreover those who fed [them] what had taken place

Luke 15:15 V-PNA
GRK: ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους
NAS: him into his fields to feed swine.
KJV: his fields to feed swine.
INT: fields of him to feed pigs

John 21:15 V-PMA-2S
GRK: λέγει αὐτῷ Βόσκε τὰ ἀρνία
NAS: You. He said to him, Tend My lambs.
KJV: He saith unto him, Feed my lambs.
INT: He says to him Feed the lambs

John 21:17 V-PMA-2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Βόσκε τὰ πρόβατά
NAS: said to him, Tend My sheep.
KJV: saith unto him, Feed my sheep.
INT: Jesus Feed the sheep

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page