103. ᾄδω (adó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 103. ᾄδω (adó) — 5 Occurrences

Ephesians 5:19 V-PPA-NMP
GRK: ᾠδαῖς πνευματικαῖς ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες
NAS: songs, singing and making melody
KJV: songs, singing and
INT: songs spiritual singing and making melody

Colossians 3:16 V-PPA-NMP
GRK: τῇ χάριτι ᾄδοντες ἐν ταῖς
NAS: songs, singing with thankfulness
KJV: spiritual songs, singing with grace
INT: gratitude singing in the

Revelation 5:9 V-PIA-3P
GRK: καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν
NAS: And they sang a new song,
KJV: And they sung a new song,
INT: And they sing a song new

Revelation 14:3 V-PIA-3P
GRK: καὶ ᾄδουσιν ὡς ᾠδὴν
NAS: And they sang a new song
KJV: And they sung as it were a new
INT: And they sing as a song

Revelation 15:3 V-PIA-3P
GRK: καὶ ᾄδουσιν τὴν ᾠδὴν
NAS: And they sang the song of Moses,
KJV: And they sing the song of Moses
INT: And they sing the song

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page