104. ἀεί (aei)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 104. ἀεί (aei) — 7 Occurrences

Acts 7:51 Adv
GRK: ὠσίν ὑμεῖς ἀεὶ τῷ πνεύματι
NAS: and ears are always resisting
KJV: ye do always resist the Holy
INT: ears you always the Spirit

2 Corinthians 4:11 Adv
GRK: ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς
NAS: For we who live are constantly being delivered over
KJV: live are alway delivered unto
INT: always indeed we

2 Corinthians 6:10 Adv
GRK: ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες
NAS: yet always rejoicing,
KJV: sorrowful, yet alway rejoicing; as
INT: as sorrowful always moreover rejoicing

Titus 1:12 Adv
GRK: προφήτης Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται κακὰ
NAS: said, Cretans are always liars, evil
KJV: The Cretians [are] alway liars,
INT: a prophet Cretans always [are] liars evil

Hebrews 3:10 Adv
GRK: καὶ εἶπον Ἀεὶ πλανῶνται τῇ
NAS: AND SAID, 'THEY ALWAYS GO ASTRAY
KJV: They do alway err
INT: and said Always they err

1 Peter 3:15 Adv
GRK: ὑμῶν ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν
NAS: in your hearts, always [being] ready
KJV: [be] ready always to
INT: of you and ready [be] always for a defense

2 Peter 1:12 Adv
GRK: Διὸ μελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν
NAS: Therefore, I will always be ready
KJV: to put you always in remembrance of
INT: Therefore I remind always you to put in remembrance

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page