105. ἀετός (aetos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 105. ἀετός (aetos) — 5 Occurrences

Matthew 24:28 N-NMP
GRK: συναχθήσονται οἱ ἀετοί
NAS: is, there the vultures will gather.
KJV: will the eagles be gathered together.
INT: will be gathered the vultures

Luke 17:37 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται
NAS: also the vultures will be gathered.
KJV: will the eagles be gathered together.
INT: also the vultures will be gathered together

Revelation 4:7 N-DMS
GRK: ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ
NAS: [was] like a flying eagle.
KJV: [was] like a flying eagle.
INT: living creature like eagle a flying

Revelation 8:13 N-GMS
GRK: ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν
NAS: and I heard an eagle flying
INT: heard one eagle flying in

Revelation 12:14 N-GMS
GRK: πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου
NAS: of the great eagle were given
KJV: of a great eagle, that
INT: wings of the eagle great

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page