102. ἀδύνατος (adunatos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 102. ἀδύνατος (adunatos) — 10 Occurrences

Matthew 19:26 Adj-NNS
GRK: ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν παρὰ
NAS: this is impossible, but with God
KJV: this is impossible; but with
INT: men this impossible is with

Mark 10:27 Adj-NNS
GRK: Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον ἀλλ' οὐ
NAS: With people it is impossible, but not with God;
KJV: With men [it is] impossible, but not
INT: With men [it is] impossible but not

Luke 18:27 Adj-NNP
GRK: εἶπεν Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις
NAS: But He said, The things that are impossible with people
KJV: he said, The things which are impossible with
INT: he said The things impossible with men

Acts 14:8 Adj-NMS
GRK: τις ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν Λύστροις
NAS: who had no strength in his feet,
KJV: at Lystra, impotent in his feet, being
INT: a certain man crippled in Lystra

Romans 8:3 Adj-NNS
GRK: τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου
NAS: For what the Law could
KJV: For what the law could not do, in that
INT: For powerless [being] the law

Romans 15:1 Adj-GMP
GRK: ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν καὶ
NAS: of those without strength and not [just] please
KJV: the infirmities of the weak, and
INT: failings of the weak to bear and

Hebrews 6:4 Adj-NNS
GRK: Ἀδύνατον γὰρ τοὺς
KJV: For [it is] impossible for those who were once
INT: for [it is] impossible indeed those

Hebrews 6:18 Adj-NNS
GRK: ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι τὸν
NAS: in which it is impossible for God
KJV: which [it was] impossible for God
INT: in which [it was] impossible to lie

Hebrews 10:4 Adj-NNS
GRK: ἀδύνατον γὰρ αἷμα
NAS: For it is impossible for the blood
KJV: For [it is] not possible that the blood
INT: Impossible [it is] for [for the] blood

Hebrews 11:6 Adj-NNS
GRK: δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι πιστεῦσαι
NAS: faith it is impossible to please
KJV: faith [it is] impossible to please
INT: moreover faith [it is] impossible to well please [him] to believe

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page