1659. ἐλευθερόω (eleutheroó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1659. ἐλευθερόω (eleutheroó) — 7 Occurrences

John 8:32 V-FIA-3S
GRK: ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς
NAS: and the truth will make you free.
KJV: shall make you free.
INT: the truth will set free you

John 8:36 V-ASA-3S
GRK: υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ ὄντως ἐλεύθεροι
NAS: the Son makes you free, you will be free
KJV: shall make you free, ye shall be free
INT: Son you shall set free indeed free

Romans 6:18 V-APP-NMP
GRK: ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ
NAS: and having been freed from sin,
KJV: Being then made free from sin,
INT: having been set free moreover from

Romans 6:22 V-APP-NMP
GRK: νυνὶ δέ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς
NAS: But now having been freed from sin
KJV: But now being made free from sin,
INT: now moreover having been set free from

Romans 8:2 V-AIA-3S
GRK: Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευθέρωσέν σε ἀπὸ
NAS: Jesus has set you free from the law
KJV: hath made me free from the law
INT: Christ Jesus set free you from

Romans 8:21 V-FIP-3S
GRK: ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς
NAS: also will be set free from its slavery
KJV: also shall be delivered from
INT: the creation will be freed from the

Galatians 5:1 V-AIA-3S
GRK: ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν στήκετε οὖν
NAS: that Christ set us free; therefore
KJV: hath made us free, and be
INT: us Christ made free stand firm therefore

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page