1734. ἑνδέκατος (hendekatos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1734. ἑνδέκατος (hendekatos) — 3 Occurrences

Matthew 20:6 Adj-AFS
GRK: δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν
NAS: And about the eleventh [hour] he went
KJV: about the eleventh hour
INT: moreover the eleventh having gone out he found

Matthew 20:9 Adj-AFS
GRK: περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον
NAS: [hired] about the eleventh hour
KJV: that [were hired] about the eleventh hour,
INT: about the eleventh hour they received

Revelation 21:20 Adj-NMS
GRK: χρυσόπρασος ὁ ἑνδέκατος ὑάκινθος ὁ
NAS: chrysoprase; the eleventh, jacinth;
KJV: a chrysoprasus; the eleventh, a jacinth;
INT: chrysoprase the eleventh jacinth the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page