1733. ἕνδεκα (hendeka)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1733. ἕνδεκα (hendeka) — 6 Occurrences

Matthew 28:16 Adj
GRK: Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν
NAS: But the eleven disciples proceeded
KJV: Then the eleven disciples went away
INT: moreover [the] eleven disciples went

Mark 16:14 Adj
GRK: αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη καὶ
NAS: He appeared to the eleven themselves
KJV: he appeared unto the eleven as they
INT: they to the eleven he appeared and

Luke 24:9 Adj
GRK: πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσιν
NAS: these things to the eleven and to all
KJV: these things unto the eleven, and
INT: all to the eleven and to all

Luke 24:33 Adj
GRK: ἠθροισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς
NAS: gathered together the eleven and those
KJV: found the eleven gathered together,
INT: gathered together the eleven and those

Acts 1:26 Adj
GRK: μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων
NAS: and he was added to the eleven apostles.
KJV: with the eleven apostles.
INT: with the eleven apostles

Acts 2:14 Adj
GRK: σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρεν τὴν
NAS: taking his stand with the eleven, raised
KJV: with the eleven, lifted up
INT: with the eleven lifted up the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page