1742. ἔνδυμα (enduma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1742. ἔνδυμα (enduma) — 8 Occurrences

Matthew 3:4 N-ANS
GRK: εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ
NAS: himself had a garment of camel's hair
KJV: had his raiment of camel's
INT: had the garment of him of

Matthew 6:25 N-GNS
GRK: σῶμα τοῦ ἐνδύματος
NAS: and the body more than clothing?
KJV: and the body than raiment?
INT: body than clothing

Matthew 6:28 N-GNS
GRK: καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε
NAS: about clothing? Observe
KJV: for raiment? Consider
INT: and about clothing why are you anxious

Matthew 7:15 N-DNP
GRK: ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν προβάτων ἔσωθεν
NAS: to you in sheep's clothing, but inwardly
KJV: in sheep's clothing, but inwardly
INT: you in clothing of sheep inwardly

Matthew 22:11 N-ANS
GRK: οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου
NAS: in wedding clothes,
KJV: on a wedding garment:
INT: not clothed with clothes of wedding

Matthew 22:12 N-ANS
GRK: μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου ὁ
NAS: wedding clothes?' And the man was speechless.
KJV: a wedding garment? And
INT: not having garment of wedding

Matthew 28:3 N-NNS
GRK: καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν
NAS: lightning, and his clothing as white
KJV: and his raiment white as
INT: and the clothing of him white

Luke 12:23 N-GNS
GRK: σῶμα τοῦ ἐνδύματος
NAS: and the body more than clothing.
KJV: and the body [is more] than raiment.
INT: body than the clothing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page