1811. ἐξακολουθέω (exakoloutheó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1811. ἐξακολουθέω (exakoloutheó) — 3 Occurrences

2 Peter 1:16 V-APA-NMP
GRK: σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν
NAS: For we did not follow cleverly devised
KJV: not followed cunningly devised
INT: cleverly-imagined fables having followed out we made known to you

2 Peter 2:2 V-FIA-3P
GRK: καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς
NAS: Many will follow their sensuality,
KJV: many shall follow their
INT: and many will follow after their

2 Peter 2:15 V-APA-NMP
GRK: ὁδὸν ἐπλανήθησαν ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ
NAS: they have gone astray, having followed the way
KJV: and are gone astray, following the way
INT: way they went astray having followed in the way

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page