1810. ἐξαίφνης (exaiphnés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1810. ἐξαίφνης (exaiphnés) — 5 Occurrences

Mark 13:36 Adv
GRK: μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς
NAS: he should come suddenly and find
KJV: Lest coming suddenly he find you
INT: lest having come suddenly he should find you

Luke 2:13 Adv
GRK: καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν
NAS: And suddenly there appeared
KJV: And suddenly there was with
INT: And suddenly there was with

Luke 9:39 Adv
GRK: αὐτόν καὶ ἐξαίφνης κράζει καὶ
NAS: seizes him, and he suddenly screams,
KJV: him, and he suddenly crieth out; and
INT: him and suddenly he cries out and

Acts 9:3 Adv
GRK: τῇ Δαμασκῷ ἐξαίφνης τε αὐτὸν
NAS: Damascus, and suddenly a light
KJV: and suddenly there shined round about
INT: to Damascus suddenly also him

Acts 22:6 Adv
GRK: περὶ μεσημβρίαν ἐξαίφνης ἐκ τοῦ
NAS: light suddenly flashed
KJV: about noon, suddenly there shone from
INT: about noon suddenly out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page