Ἐξήγαγεν
Englishman's Concordance
Ἐξήγαγεν (Exēgagen) — 5 Occurrences

Luke 24:50 V-AIA-3S
GRK: Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς
NAS: And He led them out as far as Bethany,
KJV: And he led them out
INT: he led moreover them

Acts 7:36 V-AIA-3S
GRK: οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς ποιήσας
NAS: This man led them out, performing
KJV: them out, after that he had shewed
INT: This one led out them having done

Acts 7:40 V-AIA-3S
GRK: οὗτος ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ
NAS: WHO LED US OUT OF THE LAND
KJV: Moses, which brought us out of
INT: this who brought out us from

Acts 12:17 V-AIA-3S
GRK: κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς
NAS: the Lord had led him out of the prison.
KJV: how the Lord had brought him out of
INT: Lord him brought out of the

Acts 13:17 V-AIA-3S
GRK: βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ
NAS: arm He led them out from it.
KJV: an high arm brought he them out of
INT: arm uplifted brought them out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page