1991. ἐπιστηρίζω (epistérizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1991. ἐπιστηρίζω (epistérizó) — 4 Occurrences

Acts 14:22 V-PPA-NMP
GRK: ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς
NAS: strengthening the souls
KJV: Confirming the souls of the disciples,
INT: strengthening the souls

Acts 15:32 V-AIA-3P
GRK: ἀδελφοὺς καὶ ἐπεστήριξαν
NAS: encouraged and strengthened the brethren
KJV: words, and confirmed [them].
INT: brothers and strengthened [them]

Acts 15:41 V-PPA-NMS
GRK: τὴν Κιλικίαν ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας
NAS: and Cilicia, strengthening the churches.
KJV: and Cilicia, confirming the churches.
INT: Cilicia strengthening the churches

Acts 18:23 V-PPA-NMS
GRK: καὶ Φρυγίαν ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς
INT: and Phrygian strengthening all the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page