2113. εὐθυδρομέω (euthudromeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2113. εὐθυδρομέω (euthudromeó) — 2 Occurrences

Acts 16:11 V-AIA-1P
GRK: ἀπὸ Τρῳάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθρᾴκην
NAS: from Troas, we ran a straight course to Samothrace,
KJV: Troas, we came with a straight course to
INT: from Troas we made a straight course to Samothrace

Acts 21:1 V-APA-NMP
GRK: ἀπ' αὐτῶν εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς
NAS: from them and had set sail, we ran a straight course to Cos
KJV: we came with a straight course unto
INT: from them having run direct we came to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page