2284. θαμβέω (thambeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2284. θαμβέω (thambeó) — 3 Occurrences

Mark 1:27 V-AIP-3P
GRK: καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες ὥστε
NAS: They were all amazed, so
KJV: all amazed, insomuch that
INT: And were astonished all so that

Mark 10:24 V-IIM/P-3P
GRK: δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς
NAS: The disciples were amazed at His words.
KJV: the disciples were astonished at
INT: moreover [the] disciples were astonished at the

Mark 10:32 V-IIM/P-3P
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἐθαμβοῦντο οἱ δὲ
NAS: was walking on ahead of them; and they were amazed, and those
KJV: and they were amazed; and
INT: Jesus and they were astonished those moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page