23. ἀγανακτέω (aganakteó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 23. ἀγανακτέω (aganakteó) — 7 Occurrences

Matthew 20:24 V-AIA-3P
GRK: οἱ δέκα ἠγανάκτησαν περὶ τῶν
NAS: [this], the ten became indignant with the two
KJV: heard [it], they were moved with indignation against
INT: the ten were indignant about the

Matthew 21:15 V-AIA-3P
GRK: υἱῷ Δαυίδ ἠγανάκτησαν
NAS: of David, they became indignant
KJV: of David; they were sore displeased,
INT: Son of David they were indignant

Matthew 26:8 V-AIA-3P
GRK: οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες Εἰς
NAS: But the disciples were indignant when they saw
KJV: saw [it], they had indignation, saying,
INT: the disciples became indignant saying For what

Mark 10:14 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν
NAS: saw this, He was indignant and said
KJV: saw [it], he was much displeased, and
INT: Jesus was indignant and said

Mark 10:41 V-PNA
GRK: δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου
NAS: began to feel indignant with James
KJV: [it], they began to be much displeased with
INT: ten began to be indignant about James

Mark 14:4 V-PPA-NMP
GRK: δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς
NAS: But some were indignantly [remarking] to one another,
KJV: some that had indignation within
INT: moreover some indignant within themselves

Luke 13:14 V-PPA-NMS
GRK: ὁ ἀρχισυνάγωγος ἀγανακτῶν ὅτι τῷ
NAS: But the synagogue official, indignant because
KJV: answered with indignation, because
INT: the ruler of the synagogue indignant because on the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page